Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Działka zabudowana budynkami gospodarczymi

osiedle Parkowe 18, 64-630 Ryczywół, Polska
Wywoławcza:135 446 PLN oszacowanie230 170 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-04-2019 o godz. 09:50

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…) położonej przy Os.Parkowe 18, 64-630 Ryczywół , dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00020772/1 .

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr 612/2 (o pow. 0,0985 ha) wraz z częściami składowymi w postaci zabudowań gospodarczych (zabudowę działki stanowi: budynek gospodarczy o pow. użytkowej 103,75 m2, budynek socjalno – gospodarczy o pow. użytkowej 88,18 m2, budynek gospodarczy – dawnej topialni smalcu – o pow. użytkowej 114,05 m2). Działka 612/2 wg obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół zatwierdzonego Uchwałą Nr X/61/2000 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2000 r. położona jest na terenach zabudowanych. Gmina Ryczywół nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Działka nr 612/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie działki w przyłącza: wodociągowa; kanalizacja sanitarna (wiejska); energii elektrycznej. Na nieruchomości znajduje się A-owy słup energetyczny. Ogrodzenie nieruchomości: z betonowych elementów prefabrykowanych, w części tylnej fragment ogrodzenia murowanego z suporexu. Brama wjazdowa metalowa z blachy falistej, w części bocznej brama i furtka metalowa na słupach metalowych.

Suma oszacowania wynosi 203 170,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 446,67 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 317,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  PO1O/00020772/1
 • Icon
  Użytkowa
  985 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  985 m2

Zaktualizowano 10 kwietnia, 2019 w 9:50 am

Dodatkowe informacje

 • Dz. nr 612/2: 985 m2

Adres

 • Miasto: Oborniki, Ryczywół
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Pniewy, Poznań
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary działki

Cena: 135 446 PLN

Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr 612/2 (o pow. 0,0985 ha) wraz z częściami składowymi w postaci zabudowań gospodarczych (zabudowę działki stanowi: budynek gospodarczy o pow. użytkowej 103,75 m2, budynek socjalno - gospodarczy o pow. użytkowej 88,18 m2, budynek gospodarczy - dawnej topialni smalcu - o pow. użytkowej 114,05 m2).

 • Icon
  Powierzchnia:
  985 m²

Geoportal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie