Przedzial cenowy Od Do

Działki inwestycyjne o łącznej pow. 220753 m2

05-830 Wolica, Polska
Wywoławcza: 36 848 586 PLN oszacowanie55 272 879 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja poniższych nieruchomości położonych w miejscowości Wolica (gm. Nadarzyn), 05-830 Wolica:

1)  działka nr 989/2

2)  działka nr 987/2

3)  działka nr 990/5

powyższe nieruchomości stanowiły na dzień zajęcia własność dłużnika i objęte były na dzień pierwszej licytacji (tj. 29-09-2017 r.) jedną księgą wieczystą o numerze (na zapytanie) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Licytacja wyżej wymienionych nieruchomości nastąpi łącznie, stosownie do stanu nieruchomości na dzień zajęcia oraz treści protokołu opisu i oszacowania określającego łączną wartość przedmiotowych nieruchomości. Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki o nr 987/2, 989/2 i 990/5 w obr. 0019 położone są w miejscowości Wolica, w rejonie Al. Katowickiej. Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie odpowiada stanowi prawnemu w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni działek, zgodnie z treścią KW powierzchnia łączna działek 987/2, 989/2 i 990/5 wynosi 256 753,00 m(2) (podstawa wpisu wypis z ewidencji gruntów i budynków z dnia 08-04-2015 r.), natomiast zgodnie z danymi ewidencyjnymi na dzień 07-04-2016 r. powierzchnia działek wynosi 220 753,00 m (2).

Dla terenu obejmującego działki ew. nr 987/2, 989/2 i 990/5 położonej w miejscowości Wolica został uchwalony uchwałą nr XVI/355/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 sierpnia 2003 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Paszków, obecnie Wolica w gminie Nadarzyn zgodnie z ustaleniami planu: Działka 987/2 – MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; w pasie szerokości ok. 4m wzdłuż północno wschodniej granicy działki KUD – droga dojazdowa. Działki 989/2 i 990/2 – UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. (Szczegółowe informacje odnośnie zapisów MPZP dostępne są w protokole opisu i oszacowania w treści operatu szacunkowego)

           Suma oszacowania wyżej opisanych nieruchomości wynosi 55 272 879,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 848 586 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych). 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 527 287,90 (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy). Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

          Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Pruszkowie w godzinach pracy Biura a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

         Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  220753 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  220753 m2

Dodatkowe informacje

 • Działka 989/2: UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej
 • Działka 990/2: UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.
 • Działka 987/2: MU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

Adres

 • Miasto: Nadarzyn, Pruszków, Wolica
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Mszczonów, Warszawa, Żabia Wola
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary 1

Cena: 36 848 586 PLN

zgodnie z danymi ewidencyjnymi na dzień 07-04-2016 r. powierzchnia działek wynosi 220 753,00 m (2). Dla terenu obejmującego działki ew. nr 987/2, 989/2 i 990/5 położonej w miejscowości Wolica został uchwalony uchwałą nr XVI/355/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 sierpnia 2003 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Paszków, obecnie Wolica w gminie Nadarzyn zgodnie z ustaleniami planu: Działka 987/2 - MU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; w pasie szerokości ok. 4m wzdłuż północno wschodniej granicy działki KUD - droga dojazdowa. Działki 989/2 i 990/2 - UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

 • Icon
  Powierzchnia:
  220753 m²

Wymiary 2

Cena: 36 848 586 PLN

Dla terenu obejmującego działki ew. nr 987/2, 989/2 i 990/5 położonej w miejscowości Wolica został uchwalony uchwałą nr XVI/355/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 sierpnia 2003 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Paszków, obecnie Wolica w gminie Nadarzyn zgodnie z ustaleniami planu: Działka 987/2 - MU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; w pasie szerokości ok. 4m wzdłuż północno wschodniej granicy działki KUD - droga dojazdowa. Działki 989/2 i 990/2 - UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

 • Icon
  Powierzchnia:
  220753 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie