Przedzial cenowy Od Do

Działki zabud. stacją paliw i targowiskiem

42-450 Łazy, Polska
Wywoławcza:2 259 756 PLN oszacowanie3 013 008 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkami i budowlami stacji paliw działki ewidencyjnej nr 860/155 oraz z niezabudowanej działki gruntu nr 860/154, położonej w Łazach przy ulicy Wiejskiej nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (KW na zapytanie).

Działka ewidencyjna nr 860/155 o powierzchni 4329 m2 zabudowana jest obiektami stacji paliw (budynek stacji paliw, wiata nad dystrybutorami oraz urządzenia budowlane trwale związane z gruntem). Działka przylegająca granicą zachodnią do ulicy Wiejskiej z urządzonymi zjazdami. W obrębie działki zrealizowane są drogi i place utwardzone oraz parking o nawierzchni z kostki betonowej, w pozostałym zakresie działka zagospodarowana zielenią zewnętrzną urządzoną niską i średnią, ogrodzona od strony nieruchomości sąsiednich. Kształt działki nieregularny, teren lekko opadający w kierunku zachodnim, bez deformacji i zniekształceń.

Działka ewidencyjna nr 860/154 o powierzchni 3149 m2 zabudowana jest obiektami urządzeniami targowiska miejskiego – otwarte 4 boksy handlowe konstrukcji stalowej, fragment ogrodzenia targowiska oraz nawierzchnie utwardzone (boksy handlowe nie związane trwale z gruntem). Kształt działki nieregularny lekko opadający w kierunku zachodnim.
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy w Łazach dla terenów, na których zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy zatwierdzonego uchwalą nr VI11/82/07 z dnia 30 lipca 2007 roku, są następujące: przeznaczenie podstawowe – tereny usług, handlu i obsługi komunikacji (symbol 11 UH, KS); tereny stacji paliw (symbol 18 KSp).

Suma oszacowania wynosi 3 013 008,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 259 756,00 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 301 300,80 zł . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: „Rękojmia Km 1908/17, I Co 992/17”.

Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Powierzchnia
  7478 m2

Dodatkowe informacje

 • Dz. nr 860/155: 4329 m2
 • Dz. nr 860/154: 3149 m2

Adres

 • Miasto: Łazy
 • Województwo śląskie
 • Okolice: Dąbrowa Górnicza, Klucze, Podzamcze, Poręba, Siewierz
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Wymiary nieruchomości

Wymiary nieruchomości

Cena: 2 259 756 PLN

Działka ewidencyjna nr 860/155 o powierzchni 4329 m2 zabudowana jest obiektami stacji paliw (budynek stacji paliw, wiata nad dystrybutorami oraz urządzenia budowlane trwale związane z gruntem). Działka przylegająca granicą zachodnią do ulicy Wiejskiej z urządzonymi zjazdami. Działka ewidencyjna nr 860/154 o powierzchni 3149 m2 zabudowana jest obiektami urządzeniami targowiska miejskiego - otwarte 4 boksy handlowe konstrukcji stalowej, fragment ogrodzenia targowiska oraz nawierzchnie utwardzone (boksy handlowe nie związane trwale z gruntem).

 • Icon
  Powierzchnia:
  7478 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie