Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Licytacja wieczystego użytkowania działki gruntu

Kopernika 14, 11-135 Lubomino, Polska
Wywoławcza:195 333 PLN oszacowanie293 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski   na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4a pokój 110,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…) położonej przy Lubomino , 11-135 Lubomino , dla której SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00049443/5 .

Opis nieruchomości:
Licytacja prawa użytkowania wieczystego, do dnia 12 lipca 2093 r., nieruchomości gruntowej, położonej w Lubominie przy ul. Kopernika 14, stanowiącej działkę nr 238/8 o powierzchni 1973 m2, zabudowanej budynkiem przemysłowo – biurowym o powierzchni użytkowej 687,59 m2.

Suma oszacowania wynosi 293 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 333,33 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.
Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  OL1O/00049443/5
 • Icon
  Użytkowa
  1973 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  1973 m2

Zaktualizowano 16 maja, 2019 w 1:43 pm

Dodatkowe informacje

 • Działka nr 238/8: 1973 m2
 • Powierzchnia budynku: 687,59 m2

Adres

 • Miasto: Lubomino
 • Województwo warmińsko-mazurskie
 • Okolice: Dobre Miasto, Orneta
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary działki

Cena: 195 333 PLN

Nieruchomość gruntowa, położona w Lubominie przy ul. Kopernika 14, stanowi działkę nr 238/8 o powierzchni 1973 m2, zabudowaną budynkiem przemysłowo – biurowym o powierzchni użytkowej 687,59 m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  1973 m²

Geoportal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie