Przedzial cenowy Od Do

Nieruchomość zabud. bud. stacji paliw i ubojni

Brachlewo, Polska
Cena wywoławcza:966 000 PLN oszacowanie1 288 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: XXX w likwidacji, położonej w Brachlewo, 82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (na zapytanie).

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 146/1 o powierzchni 0,3486 ha zabudowanej nieużytkowanymi obiektami stacji paliw i budynkami byłej masarni wraz z ubojnią. Przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przy drodze krajowej relacji Grudziądz – Malbork. Odległość do miasta Kwidzyna ok. 7 km. Bezpośredni dostęp z drogi gminnej – działki nr 146/4 i 146/6. Działka gruntu nr 146/1 o powierzchni 0,3486 ha, sklasyfikowana jest grunty rolne zabudowane. Kształt działki nieregularny, ukształtowanie powierzchni stosunkowo równe ze spadkiem w kierunku wschodnim. Na działce od strony zachodniej wzdłuż drogi krajowej usytuowane są obiekty nieużytkowanej stacji paliw. W dalszej części działki od strony wschodniej posadowione są budynki produkcyjno-biurowo-socjalne stanowiące teren po byłej masarni z ubojnią. Place manewrowe i chodniki utwardzone trylinką, betonem i kostką betonową typu polbruk. W pozostałej części nawierzchnia naturalna trawiasta. Część działki stanowiąca teren zakładu produkcyjnego ogrodzona płotem betonowym z elementów prefabrykowanych. Brama wjazdowa oraz furtka z elementów metalowych. Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną: sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, sieć kanalizacji sanitarnej gminnej i kanalizacji deszczowej wyposażoną w łapacze olejów i tłuszczów oraz sieć telekomunikacyjną. Na terenie stacji paliw zlokalizowanych jest 5 zbiorników paliwowych bezciśnieniowych, metalowych, jednopłaszczowych w wannach betonowych, ze studzienkami betonowymi i klapami metalowymi. Zbiorniki nie posiadają ważnych świadectw legalizacji. Zbiorniki te są trwale związane z gruntem i połączone układem zasilającym ze stanowiskami dystrybutorów paliwowych. Licytacja obejmuje nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącej działkę nr 146/1 z pominięciem wyposażenia technologicznego i ruchomości będących przedmiotem przewłaszczenia na rzecz Banku PKO SA O/Grudziądz oraz z pominięciem urządzeń służących do oczyszczania ścieków będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Kwidzynie

Suma oszacowania wynosi 1 288 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 966 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 128 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS Kwidzyn 54830000090006028020000010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Powierzchnia
  3486 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow działki: 3486 m2
 • Droga dojazdowa: Tak

Adres

 • Miasto: Kwidzyn, Mareza
 • Województwo pomorskie
 • Okolice: Malbork, Prabuty, Sztum
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary działki

Cena: 966 000 PLN

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 146/1 o powierzchni 0,3486 ha zabudowanej nieużytkowanymi obiektami stacji paliw i budynkami byłej masarni wraz z ubojnią. Przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przy drodze krajowej relacji Grudziądz – Malbork. Odległość do miasta Kwidzyna ok. 7 km. Bezpośredni dostęp z drogi gminnej – działki nr 146/4 i 146/6. Działka gruntu nr 146/1 o powierzchni 0,3486 ha, sklasyfikowana jest grunty rolne zabudowane. Kształt działki nieregularny, ukształtowanie powierzchni stosunkowo równe ze spadkiem w kierunku wschodnim.

 • Icon
  Powierzchnia:
  3486 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie