Przedzial cenowy Od Do

Niezabudowana działka o pow. 1.04 ha

Słubica A ul. Graniczna, gm. Żabia Wola
Wywoławcza:365 925 PLN oszacowanie731 850 PLN
Maciej Neumann
Maciej Neumann
797 508 541
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7  na I piętrze, odbędzie się
                                                                                    

DRUGA LICYTACJA

Niezabudowanej nieruchomosci gruntowej o pow. 10400m2, oznaczonej jako działka nr ewid. 108 w obrębie 0031 Słubica A, położonej w miejscowości Słubica A przy ul. Granicznej, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol 1PU), a także w terenie projektowanych dróg publicznych – dróg dojazdowych (symbol 1KDDp) i w terenie dróg publicznych – dróg dojazdowych (symbol 2KDD). Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę  wieczystą o numerze PL1Z/00051574/8. 

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 731.850,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi  365.925,00 zł brutto. W/w kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 73.185,00 zł.Rękojmię można uiścićw gotówce w kasie kancelarii lub na konto  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub na konto  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00  do godz. 16:00  oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 7 na I piętrze odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego, a także wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  PL1Z/00051574/8
 • Icon
  Użytkowa
  10400 m²

Dodatkowe informacje

 • Przeznaczenie: Produkcyjno-usługowe
 • Działka nr 108: 1.04 ha
 • Działka nr 107: 1.11 ha

Adres

 • Adres: Słubica, ul. Graniczna, gm. Żabia Wola
 • Miasto: Słubica A
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Mszczonów, Warszawa
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary nieruchomości

Cena: 365 925 PLN

Działka nr ewid. 108 w obrębie 0031 Słubica A, położonej w miejscowości Słubica A przy ul. Granicznej, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol 1PU), a także w terenie projektowanych dróg publicznych - dróg dojazdowych (symbol 1KDDp) i w terenie dróg publicznych - dróg dojazdowych (symbol 2KDD).

 • Icon
  Powierzchnia:
  10400 m²

Geoportal - Działka nr 107

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Maciej Neumann

Skontaktuj się z agentem

 • Maciej Neumann
 • 797 508 541
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie