Przedzial cenowy Od Do

Ułamkowa części działki 5/6 o pow 1621 m kw.

Centralna 10, 05-825 Radonie, Polska
Wywoławcza:30 100 PLN oszacowanie45 150 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pokój IV, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ,Radonie, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00076154/5.
Opis nieruchomości:
niezabudowana ułamkowa część nieruchomości udział 5/6 w działce nr 62/2 oznaczonej w KW jako grunty orne na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową stanowiący układ komunikacyjny dla poszczególnych nieruchomości o łącznym obszarze 0,1621HA odłączonej z KW WA1G/00069354/5 położona: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radonie, Działka ewidencyjna nr 62/2, obręb 0027, usytuowana w sołectwie Radonie (pow.grodziski, woj.mazowieckie), znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, stanowi układ komunikacyjny dla poszczególnych nieruchomości powstałych w wyniku podziału działki nr 62. Układ komunikacyjny – droga wewnętrzna w kształcie zbliżonym do wąskiego długiego prostokąta o długości 195,96m i szerokości 8m, z dwoma poszerzeniami przy boku wschodnim, od strony południowej do szerokości 12m ze ścięciem 5,66m (ścięcie poprawiające widoczność), od strony północnej do szerokości 12m na długości 8m, ze ścięciem 5,66m (poszerzenie umożliwiające zawracanie pojazdów, brak przelotowości). Od strony ul.Centralnej na odcinku około 40m z nawierzchnią bez śladów utwardzania – żwir z piaskiem, na dalszym około 50m odcinku porośnięta roślinnością typową dla terenów łąk, w części pozostałej zarośnięta krzewami i kilkunastoletnim zróżnicowanym gatunkowo drzewostanem, z przewagą brzozowego młodnika, teren płaski. Jakość nawierzchni – zła, układ geometryczny ze względu na użytkowanie – dobry. Działka częściowo graniczy od strony zachodniej z działką zabudowaną w zabudowie jednorodzinnej, od strony południowej z ul.Centralną, pozostałe granice styczne do działek niezabudowanych, położenie – przeciętne, typowe dla terenów mało zurbanizowanych.

Suma oszacowania wynosi 45 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 100,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 515,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02105019241000009073784192.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  WA1G/00076154/5
 • Icon
  Użytkowa
  1621 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  1621 m2

Dodatkowe informacje

 • Dz. nr 62/2: 1621 m2
 • Dz. nr 62/3: 1516 m2
 • Dz. nr 62/4: 1503 m2
 • Dz. nr 62/5: 1502 m2
 • Dz. nr 62/7: 1500 m2

Adres

 • Adres: Centralna, Radonie
 • Miasto: Radonie
 • Województwo mazowieckie
 • Kod pocztowy: 05-825
 • Okolice: Warszawa, Żabia Wola, Żyrardów
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Geoportal - Działki Radonie

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie