Przedzial cenowy Od Do

Nieruch. zabud. bud. produkcyjnym (młyn)

Poznańska 9, 99-340 Krośniewice, Polska
Wywoławcza:205 086 PLN oszacowanie307 630 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 29-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy

mającego siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 16 w Łęczycy odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Krośniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 12/1 o powierzchni 0,1626 ha. Nieruchomość

położona pod adresem: 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 9, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (na zapytanie). Nieruchomość jest zabudowana budynkiem produkcyjnym (młyn). Budynek młyna zbożowego o powierzchni zabudowy 702,00 m2, o powierzchni użytkowej 1.520,00m2 oraz stacją transformatorową o pow. użytkowej 10,00m2. Przedmiotowa nieruchomość jest usytuowana bezpośrednio przy ulicy, dojścia i dojazdy nieutwardzone.

Suma oszacowania wynosi 307 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 205 086,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 763,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O.

Centrum w Zgierzu 10 10203440 0000 7502 0016 0044 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Szczegóły

 • Icon
  Użytkowa
  1520 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  1626 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 1626 m2
 • Pow użytkowa: 1520 m2
 • Pow zabudowy: 702 m2

Adres

 • Miasto: Krośniewice
 • Województwo łódzkie
 • Okolice: Kłodawa, Kutno, Łęczyca
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 205 086 PLN

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Krośniewice na działce o nr 12/1 o pow. 1626 m2. Nieruchomość położona jest przy ul. Poznańskiej 9. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem produkcyjnym (młyn). Budynek młyna zbożowego o pow. zabudowy 702 m2, o pow. użytkowej 1520 m2 oraz stacją transformatorową o pow. użytkowej 10 m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  1626 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie